Бага сургуулийн хөтөлбөрүүд  
 

  IB  программ  нь  алсын хараатай олон улсын стандартад нийцсэн сургалтын хөтөлбөр болно.

  IB  программын үнэ цэнийг тодорхойлвол:

• Суралцагчдын анхаарлыг төвлөрүүлдэг – IB суралцагч төвтэй хөтөлбөр нь эерэг харилцаа, ёс суртахууны хариуцлага, хувь хүнийг сорьдог.

• Заах, суралцахад үр дүнтэй хандлагыг бий болгодог - IB хөтөлбөр нь суралцагчдад эрдэм шинжилгээний болон хувийн амжилтанд шаардлагатай хандлага, чадварыг хөгжүүлэхэд тусалдаг.

• Дэлхийн хэмжээнд хамтарч ажилладаг - IB хөтөлбөр нь хэл, соёлын талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлж, дэлхийнт хэмжээнд чухал санаа, асуудлыг судлах боломжийг олгодог.
• Ач холбогдолтой агуулгыг судлах - IB хөтөлбөр нь өргөн, тэнцвэртэй, үзэл баримтлалтай, сургалтын хөтөлбөрийг санал болгодог. 

Odoo • A picture with a caption
IB ХӨТӨЛБӨР

            


Анхан шатны сургалтын хөтөлбөр (PYP) гэж юу вэ?


PYP нь 3 - 12 насны суралцагчдад  зориулагдсан хөтөлбөр бөгөөд энэ нь анги болон гада ад ертөнцийн  аль алинд нь хүүхдийг сонирхогч болгон хөгжүүлэхэд              чиглэгддэг. Энэ нь дэлхий д  ач холбогдол бүхий зургаан чиглэлээр дамжуулж, тухайн сэдв үүдийн хүрээнд   мэдлэг, ур чадвар ыг нээн хөгжүүлдэг.

PYP нь дотоодын сургалтын хөтөлбөрийг хүлээж авахдаа уян хатан бөгөөд суралцагчдад IB дунд сургуулийн хөтөлбөрт хамрагдахад маш сайн суурь бэлтгэл болж өгдөг. 

    IB  анхан шатны хөтөлбөр нь :

• Суралцагчдын эрдэм шинжилгээ, нийгмийн болон хувь хүний  сэтгэл санаан д  анхаарал хандуулна.

• Суралцагчдын  бие даасан байдлыг хөгжүүлэх, өөрсдийгөө таньж мэдэхэд нь хариуцлага хүлээхийг уриална.

• Суралцагчдын дотоод  ертөнцийг ойлгох, түүний дотор ая тухтай ажиллах гэсэн хүчин чармайлтыг дэмжинэ .

• Суралцагчдын  олон улсын сэтгэлгээ хөгжиж, цэцэглэн хөгжих үндэс суурь болох хувь хүний ​​үнэт зүйлийг бий болгоход тусална.